Uzm. Dr. Selma Sezer


Uzmanlık : Anestezi ve Reanimasyon


Yabancı Dil : İngilizce


Doğum Tarihi : 1956


Eğitim :

- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1984 / Bursa


Özgeçmiş :

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı sırasıyla; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koşuyolu Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim kadrolarında çalışan Dr. Selma Sezer, 1996 senesinde özel sektöre geçerek çalışmalarını sürdürdü. 2017 yılının Haziran ayında Özel Adatıp İstanbul Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Dr. Sezer, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak görevini sürdürmektedir.


Üyelikleri :

• TTB İstanbul Tabip Odası
• Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Demeği
• Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

1-Özyurt G., ŞahinŞ., SEZER S: Morfınin sünnet analjesinde yeri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10:155-158, 1983
2-Özyurt G., Korfalı G., Şahin Ş., SEZER S : Değişik kimyasal etkenli solunum distresi olgusu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ı ı :291-294, 1984
3-SEZER S., Şahin Ş: Çeşitli anestezik yöntemlerin ekonomik açıdan karşılaştırılması: Türk Anesteziyoloj ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 12: 156-166, 1984
4-Özyurt G., Kan İ., SEZER S: Fraksiyone dolantin in balans anestezi ekonomisi ile ilişkisi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 12: 175-183, 1984
5-Özcan B., Kutluay O., SEZER S: Çocuk anestezisinde flunitrazepam ve dolantin kombinasyonu: Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 12: 198-205, 1984
6-Beyazıd 0., Balkanay M., Öztekin İ., Carin M., Öcal A., Ener S., Sezer H., Işık Ö., Yakut Ç. Koçak T., SEZER S.,Çağlar N., Ozdemir M., Yakut C: The fırst succesful heart transplantation in Turkey. Koşuyolu Heart Journal, 1:3-10, 1990
7-Baybek T., Kazakoğlu H.,Temel A.,Işık Ö., SEZER S., Koçak T: İntra ocular pressure
Variations during extracorporeal circulation and some influencing factors. Ophtalmologica,201: 140 – 144, 1990
8-Beyazıd Ö., Balkanay M., Carin M., Öztekin İ., Öcal A., lşık Ö., Sezer H., Ener S., Yakut Ç.
Koçak T., SEZER S., Çağlar N., Özdemir M., Yakut C: Türkiye de İlk Takipli Ototopik Kalp
Transplantasyonu. Türk Kardiyoloji Demeği Arşivi, 18 : 130-140, 1990
9-Yavuz Ş., Sezer H., Minbay H., Atalay S., Akar M., Öcal A., Kuzgun A., Erdinç M., SEZER S Özdemir İ.A: Carpentier Edwards perikardiyal biyoprotezler, klinik deneyimlerimiz. Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Dergisi,3 :30-35, 1995
10-Atalay S., Erdinç M.,Ocal A., Kuzgun A., Minbay H., Yvuz Ş.,Akar M.,SEZER S.,Sezer H Özdemir İ.A:Sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonun da çift katlı perikardiyal yama kullanımı. Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Dergisi,3 : 62-65, 1995
11-Yavuz Ş., Sezer H., Akar M., Atalay S.,Öcal A., Kuzgun A.,Erdinç M.,Minbay H. , SEZER S.,Özdemir İ.A:Soğuk aglütininli bir olguda mitral kapak replasmanı. Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Dergisi,3:66-68, 1995
12-Sezer H.,Kuzgun A.,Akel S.,Öztürk C.,Kuzucan S.,SEZER S:İntra koroner stentli olgularda koroner arter bypass cerrahisi. Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 6:473-477, 1998
13-Sezer H.,Kuzgun A ,Akel S.,Oztürk C., Kuzucan S.,SEZER S: Sol ventrikül Anevrizmalarında perikardiyal patch ile endoanevrizmorafi. Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6:391-396, 1998
14-Sezer H.,Kuzgun A.,Akeı S.,Öztürk Cs,Kuzucan S.,SEZER S:Kompıeks LAD
Leyonlarında cerrahi seçenekler ve sonuçları. Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 7:36-41,1999
15-Sezer H.,Kuzgun A.,Öztürk C-,Akel S.,SEZER S:Koroner arter bypass cerrahisinde
 Troponin değerleri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 12: 164-168,2004
16-Demir T., Sezer H.,Şahin M.,SEZER S.,Kuzucan  massive caıcified left Ventricular aneurysm.Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi,22(4):876-877,2014

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

• XVI- TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ 9-31 EKİM 1982 BURSA Özyurt G.,Şahin Ş.,SEZER S:Morfinin sünnet analjesinde yeri
• ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ. ı-3MAYIS 1986 GATA-ANKARA Çolakoğlu., Aypar Ü., SEZER S. Progessif müsküler distrofi ve anestezi sorunları
• MEDITERRANEAN ASSOCIATION OF CARDIOLOGY AND CARDIAC  SURGERY.3RD ANNUAL MEETİNG.NOVENBER 9-11 1989 MALLORCA-SPAIN Işık Ö.,Koçak T.,SEZER S.,Yakut C:Normothermıc blood cardıoplegıa ın Open heari surgery.  Koçak T.,SEZER S:Hemodynamıc effect of dırect ınfusıon of nıtroglicerin ınto the pulmonary Artery in Open heart surgery
• KARDİYOLOJİ TOPLANTISI. 4-7 1989 ANTALYA Barbek T.,Kazakoğ1u H.,Temeı A.,ışık Ö-,Koçak T.,SEZER S-.Ekstrakorporeaı dolaşım  Sırasında göz içi basınç değişimleri ve etkileri. Işık Ö., Mete A., Koçak T., SEZER S., Zeybek R, Yakut C: Normotermik kan kardiyoplejisi
• XXIV. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANIMASYON KONGRESİ 7-10 KASIM 1990 ANTALYA SEZER S.,Koçak T.,Yakut C:Önemli kardiyopulmoner patolojisi bulunan periferik arter hastalarında , cerrahide epidural anestezinin değeri. Koçak T.,SEZER S.,yakut C:Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde 5.5 yılda Kardiyak anestezi uygulamalarının değerlendirilmesi. Işık Ö.,Koçak T.,SEZER S.,Yakut C:Ekstrakorporeal dolaşımda ultrafiltrasyonun etkisiBalkanay M.,Koçak T.,SEZER S.,lşık Ö-,Yakut C:Açık kalp cerrahisi uygulanan  hastalarda lökositten arındırılmış kan transîizyonunun önemi.
• XXVI- TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANIMASYON KONGRESİ 22-25 HAZİRAN 1992 İSTANBUL Özer B.,Yücel T.,SEZER S.,Yakut Ç:Açık kalp ameliyatı uygulanan tip II diabet mellituslu hastalarda ameliyat süresince GIK (Glikoz-İnsülin-Potasyum ) solüsyonu infuzyonunun kan şekerine etkisi. Koçak T.,Konar S.,Balkanay M.,SEZER S.,Yakut Ç:Açık kalp cerrahisinde ototransfijzyon. Koçak T.,Mirapoğlu S.,Gürbüz A.,SEZER S.,Yakut Ç:Açık kalp cerrahisinde aprotının kullanımı. SEZER S.,Özdener F.,Koçak T-,Yakut Ç:Koronre bypassta atracunum kullanabilirmiyiz? SEZER S.,Koçak T.,Turgut M.,Yakut Ç:Pediyatrik hastalarda kardıyopulmoner bybass sırasında kullanılan alfentanil-airacunum uygulamasının sonuçları.
• IX. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ.28 EYLÜL - 1 EKİM 1993 BURSA Sezer H.,Ener S.,SEZER S.,Kırali K,Yakut C:Myokard korumasında topikal hipoterminin yeri.
• 111. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ 26-30 EYLÜL 1994 KUŞADASI
• Öcal A, Sezer H.,Minbay H-,Erdinç M.,Kuzgun A.,SEZER S.,Özdemir İ.A:Göğüs deformitesi ve kardiyak patolojinin simultane onarımı. Erdinç M-, Sezer H.,Atalay S-,Yavuz Ş.,Akar M.,SEZER S.,Özdemir İ.A:Aort kökü genişletilmesinde çift katlı perikardiyal yama kullanımı. Sezer H.,Minbay H-,Yavuz Ş-,Akar M-,Atalay S.,SEZER S.,Özdemir İ.A:Carpentier Edwards perikardiyal biyoprotezler.Klinik deneyimlerimiz.
• Kuzgun A.,Sezer H.,Erdinç M.,Mınbay H.,Yavuz Ş.,SEZER S.,Özdemir İ.A:Akut myokard infarktüsünde acil revaskülarizasyon.
• Atalay S-,Sezer H.,Öcal A. Kuzgun A,Erdinç M.,SEZER S.,Özdemir İ.A:Sağ ventrikül çıkım yolu rekonsrüksiyonunda çift katlı perikardiyal yama kullanımı.
• V.ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ 20-24 EKİM 1998 ANTALYA
• Sezer H.,Kuzgun A, Akel S.,Öztürk C.,Kuzucan S.,SEZER S:İntrakoroner stentli olgularda koroner arter bypass cerrahisi
• Sezer H.,Kuzgun A, Akel S.,Öztürk C.,Kuzucan S.,SEZER S:Kompleks LAD lezyonlarında cerrahi seçenekler ve sonuçları.
• Sezer H.,Kuzgun A.,Akel S.,Öztürk C.,Kuzucan S.,SEZER S:Sol ventrikül anevrizmalarında perikardiyal patch ile endoanevrizmorafi.
• VII. ULUSAL TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ 23-27 EKİM 2002 ANTALYA Gelişen atriyal fibrilasyonu önlemede amıodarone mn yeri. Sezer H., Kuzgun A.,Öztürk C.,Akel S.,SEZER S:Koroner arter bypass cerrahisinde troponin değerleri.