Hasta/ Ailesinin Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları
Hepimizin bildiği gibi sahip olduğumuz en büyük değer sağlığımızdır. Sağlık hizmetleri,yaşamsal önemi nedeniyle kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir.

Biz inanıyoruz ki toplumda yaşayan her bireyin yaş, cins, ırk, din sosyal, fiziksel ya da ruhsal durumları ne olursa olsun saygı duyulması gereken hakları vardır.
Biz inanıyoruz ki toplumda yaşayan her bireyin bulunduğu ortam ve kişilere karşı sorumlulukları vardır. Bizler ne zaman bu hak ve sorumluluklara saygı duyarsak işte o zaman sağlıklı ve mutlu bir çevre oluşturabiliriz.

Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyulacak ve belirlenen sorumlulukları yerine getirmesi beklenecektir.

Hasta Hakları siz değerli hasta ve hasta yakınlarımızı kendi hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Bizi tercih ettiğiniz ve size hizmet verme şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalınız.

Hasta ve Ailesinin Hakları
Tanı ve tedavi amacıyla hastanemize başvuran her birey hastanemiz çalışanları tarafından benimsenmiş performans geliştirme bölümü tarafından denetlenen ve yazılı hale getirilmiş haklarını her zaman talep edebilirler. Hastanemiz herhangi bir noktasından giriş yapan tüm hasta ve hasta yakınları "Hasta ve ailesinin hakları ve sorumlulukları" konusunda eğitilirler.
Aşağıdaki yazıda hasta ve ailesini ''''hastalarımız ya da siz'''', tüm Ada Tıp çalışanlarını ''''biz ya da çalışanlar'''' temsil etmektedir.

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Hastanemize başvuran tüm hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.
Hastalarımız doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastalarımız yazılı istekte bulundukları taktirde, tüm kayıtları istenilen diğer kuruma acil olarak gönderilir.
Hastanemizde ve/veya anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlardaki sağlık görevlileri sağlık görevlileri, hastalarımıza tıbbi etik, kural ve ilkelere aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.
Hastalarımız, organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.
Hastalarımız, arzu ettikleri taktirde, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hastanemizin verdiği hizmetlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.
Hastalarımız, ağrılarının kesilmesini isteme hakkına sahiptir. Tüm hastalarımızın ağrılarının değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini isteme, ağrı nedenleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi alma hakkı vardır.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı
Hastalarımız ve aileleri her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarının korunduğu saygılı, nazik, şefkatli, ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
Hastanemizde hiçbir çalışan hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir.Hastalarımız, problemlerini hastanemiz ilkeleri ve var olan ülke yasaları doğrultusunda çözümleme hakkına sahiptir.

Mahremiyet Hakkı
Hastalarımız, ziyaretçilerde dahil olmak üzere,tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
Hastalarımız, hizmet aldıkları tüm noktalarda, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak ortamları isteme hakkına sahiptir.
Hastalarımız, diledikleri taktirde, bedelini ödemek koşulu ile ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.
Hastalarımız, kendilerine ait tıbbi bilgilerin gizliliğinin ölümden sonra bile korunması hakkına sahiptir.Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır. Tıbbi gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.

Kimliği Bilme Hakkı
Hastalarımız hastanemizde ilişkide bulundukları tüm görevlilerin kimlikleri ve meslek sorumluluklarını bilme hakkına sahiptir.

Bilgi Edinme Hakkı
Hastalarımız,tanı ve tedavi süreçleri ile tedavinin gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgilerinin ve dökümanlarının bir kopyasını almayı ve bunlara bakmayı talep etme hakkına sahiptir.

Haberleşme Hakkı
Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi lisanlarını anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.

Hastanın Onay Verme Hakkı
Hastalarımız, tıbbi yasal zorunluluklar dışında, hastalığı, tedavisi, risk ve faydaları, alternatifleri ile kararlara katılmak için bilgilendirme hakkına sahiptir.
Hastalarımız bu hakkı kullandığına dair onay verme hakkına sahiptir ve böylece onay doğrultusunda yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır. Hastalarımızın yasal temsilcisinin olmadığı, önerilen girişimin acil olduğu durumlarda onay olmaksızın da tıbbi girişim yapılabilir.

Hastalarımız, eğitim ve araştırmalara katılımda gönüllü olma hakkına sahiptir.

Danışma (Konsültasyon) Hakkı
Hastalarımızın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekim ile görüş birliğine varıldığı taktirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı
Hastalarımız önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Tedavinin reddedilmesi halinde olabilecekler doktor tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.Hastalarımızın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde olabilecek hastanemiz ile işliği kesilir.Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

Tetkik ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı
Hastalarımız, hastanemizde sağlanan hizmet karşılığında ödeyecekleri bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı
Hastalarımız, teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili görev/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikoloji destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.

Şikayette Bulunma Hakkı
Hastalarımız,şikayette bulunma,şikayetlerinin gözden geçirilmesi ve sonuçtan haberdar edilme hakkına sahiptir. Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Ofisi''ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir. Şikayetlerin hastanemiz içinde çözülememesi halinde hastalarımız, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hastalarımız, hukuki hakları içinde, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Kural ve Uygulamalarını Bilme Hakkı
Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
Hastalarımız, tıbbi kayıtlarda bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir.
Temin edilebildiği ölçüde, hasta ve/veya yakının isteği ile hastanın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.