Kişisel Verilerin Korunması

Ada Mert Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Ada Mert Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş (“Hastane”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verilerinizi, verdiğimiz hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde ediyoruz. Bu bağlamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik Kartı ya da ehliyet fotokopiniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, biz talep etmesek de istek/geri bildirim aşamasında bize bildirdiğiniz diğer verileriniz, hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, otopark hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz, web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme, Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi, Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi, Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,

Yukarıda belirtilen genel nitelikli ve özel nitelikli verileriniz veri sorumlusu ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel Verileriniz; TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, mesleki eğitim hizmeti veren aracı eğitim kurumlarına, iş ortaklarımıza, iştirakler, hissedar, topluluk şirketleri, ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, yurtiçi ve yurtdışı fiziksel ve dijital ortamlarda hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz hastanemiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede; kapalı devre görüntü sistemleri, bildirim formları, kayıt formları, başvuru belgeleri, raporlamalar gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yurtiçi/yurtdışı iş birliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmî kurumlar, diğer 3. kişiler de dâhil olmak üzere hastanemiz dışından da elde edilebilecek şekilde fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde veya dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle hastanemize iletmeniz durumunda hastanemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, hastanemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile hastanemize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak hastanemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, hastanemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.adatiphastanesi.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında İlgili Kişi Bilgi Talep Formu belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu adamertsaglik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Başvurularınızı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen ve daha sonra belirlenecek yöntemlerle, İlgili Kişi Bilgi Talep Formu ile yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

Ticaret Sicil No

27017

Mersis No

0007063618200014

Ticaret Ünvanı

ADA MERT SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Adres

İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CADDESİ NO:67/A SERDİVAN/SAKARYA

Web adresi

www.adatiphastanesi.com

Tel

0264 888 1 999